Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

4348 662e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viataktopaz taktopaz
4820 a34a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viataktopaz taktopaz
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamyfascination myfascination
3827 9145 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamrautyna mrautyna
3365 86db 390
Reposted fromlittlefool littlefool viarecommencer recommencer
3845 a6c1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczarnawoda czarnawoda
3055 ef49 390
Straight lines
4801 227f 390
Reposted frommrautyna mrautyna
4804 b23f 390
Reposted frommrautyna mrautyna
2210 6b7b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaajdzilla ajdzilla
7246 a160 390
Reposted fromrol rol viadariannna dariannna
2221 e8a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialilyoung lilyoung
4799 2014 390
Stranger Things
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutkapa outkapa
Be happy. Even if the only thing that makes you happy is your morning tea. Live for that morning tea intake. Make it marvelous. Get excited about it. Buy mugs, buy a tea maker, buy a massive stock of teas so you can have an endless variety. Maybe learn how to make it, open up a tea business. Let that small happiness, whatever it is, become your passion. It’s what will keep you alive.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl