Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2018

4909 92c1 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrianmay brianmay
6304 5cf0 390
Reposted fromrichardth richardth viabrianmay brianmay
9640 b1b2 390
Reposted fromtwice twice viasomebunny somebunny

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasomebunny somebunny
2657 b8d3 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasomebunny somebunny
8152 dd76 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viasomebunny somebunny
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrianmay brianmay
3582 257d 390
Reposted fromLane Lane viabananaapple bananaapple
7957 fdd6 390
7574 8265 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabananaapple bananaapple
9787 721d 390
Moss, Madonna, Versace
7392 d394 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viabrianmay brianmay
0505 1f4d 390
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
7329 460b 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadobby dobby
1125 448e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxannabelle xannabelle
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viaxannabelle xannabelle
6399 0115 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl