Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

6313 28d3 390

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaphilomath philomath

October 16 2018

1371 c5bb 390
me, every romantic evening
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
8477 7e71 390
Reposted fromsilence89 silence89 viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 12 2018

1951 33ff 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoza psychoza
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
0526 be63 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSzavislav Szavislav

October 01 2018

1048 a957 390
Reposted fromnutt nutt vialilyoung lilyoung

September 21 2018

6279 239f 390
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromFlau Flau viafoodislove foodislove

September 20 2018

Reposted fromshakeme shakeme viahipsters hipsters

September 19 2018

1048 a957 390
Reposted fromnutt nutt viaover-land over-land
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapawelq89 pawelq89
3796 674d 390
Isn't it?
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viahepi hepi
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl