Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaoutkapa outkapa
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

7832 e2f5 390

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
4952 8c7f 390
Reposted fromEkran Ekran viaphilomath philomath
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
5201 b721 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
5467 662f 390

6196 40e7 390
Reposted fromNajada Najada viacarlandlouise carlandlouise
6741 7f9f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutkapa outkapa
2671 d1a2 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoutkapa outkapa
3814 4f95 390
Reposted fromcorvax corvax viaoutkapa outkapa
3584 78ea 390
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viabrzask brzask
8836 b5e3 390
Reposted fromoll oll viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl