Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

Reposted fromlamborg lamborg viakrzysk krzysk
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
2365 ea82 390
Reposted fromfreakish freakish viasomebunny somebunny
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasomebunny somebunny
1975 6248 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9236 3dc7 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9233 1eb3 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
9226 580c 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
5986 c40c 390

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight viakrzysk krzysk
8599 0b95 390
Reposted fromkato85 kato85 viaxannabelle xannabelle
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
1025 be89 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaxannabelle xannabelle
6770 25a6 390
Reposted fromthinredline thinredline viaxannabelle xannabelle
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
5141 7c2e 390
Reposted fromUnpretty Unpretty viacarlandlouise carlandlouise
3651 8acf 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl