Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

8509 47ed 390
Reposted fromchristineroad christineroad viaphilomath philomath

May 30 2017

9730 bdaa 390
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 12 2017

8552 4c2b 390

balmaihn:

bosquhe:

 

B A L M A I H N 

Reposted fromtosiaa tosiaa
6723 ef98 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
6868 f700 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
8060 e321 390

fenday:

x

Reposted fromtosiaa tosiaa
2299 c02a 390
9233 93f6 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
4094 ccc5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
4755 b9ff 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
5584 7ce4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
4297 8d6b 390
Reposted fromidiod idiod viasomebunny somebunny
6993 9f70 390

bjennymontero:

at Exarcheia

5427 28b3
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl